Sluit menu

Algemene voorwaarden

1.

Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringsaanvragen, online bestellingen en overeenkomsten welke, direct of indirect, worden gesloten met BLUEWellnessresorts.
1.2. BLUE Wellnessresorts wijst de toepassing van andere algemene voorwaarden nadrukkelijk van de hand.
1.3. Uitzonderingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen.
   

2.

Reservering

2.1. BLUE Wellnessresorts neemt alleen reserveringsaanvragen in behandeling van personen van 18 jaar of ouder. BLUE Wellnessresorts behoudt zich het recht voor een reserveringsaanvraag, zonder opgave van redenen, te weigeren. 
2.2. Bij online boekingen/reserveringen komt de overeenkomst tussen BLUE Wellnessresorts en de klant tot stand op het moment dat de klant de reservering definitief heeft bevestigd en/of de betaling via de betaalmodule is voldaan. Bij telefonische reserveringen komt de overeenkomst tussen BLUE Wellnessresorts en de klant tot stand op het moment dat BLUE Wellnessresorts de reserveringsbevestiging per mail aan de klant heeft verzonden.
2.3. De klant dient de reserveringsbevestiging op juistheid te controleren. Onjuistheden dienen per direct aan het betreffende BLUE Wellnessresort te worden doorgegeven.
2.4. Bij een online reservering voor een bezoek van de klant geeft de klant een verwachte aankomsttijd en vertrektijd op. Eventuele behandelingen worden ingepland tussen de door de klant opgegeven tijden. Er worden door BLUE Wellnessresorts nooit exacte behandeltijden verstrekt, deze tijden hoort de klant bij binnenkomst.
2.5. Mocht het inplannen van een eventuele behandeling niet lukken binnen de door de klant opgegeven aankomst- en vertrektijd, zal het betreffende BLUE Wellnessresort telefonisch of per mail contact opnemen met de klant binnen twee werkdagen.
2.6. De klant zal aan BLUE Wellnessresorts, binnen de in de reserveringsbevestiging gestelde termijn, een (deel)betaling voldoen. BLUE Wellnessresorts is gerechtigd de overeenkomst te beschouwen als zijnde niet afgesloten, indien BLUE Wellnessresorts niet binnen de gestelde termijn de overeengekomen (deel)betaling ontvangt. BLUE Wellnessresorts heeft in dat geval de mogelijkheid de gereserveerde diensten en/of entreetoegang zonder nadere berichtgeving vrij te geven voor andere klanten. Daarnaast heeft BLUE Wellnessresorts het recht om kosten voor annulering in rekening te brengen.
2.7. Bepaalde acties, vouchers, e-tickets en/of cadeaukaarten dienen specifiek via een speciale online pagina gereserveerd te worden. Dit staat nadrukkelijk vermeld bij de actie of op de voucher, e-ticket en/of cadeaukaart. Het is voor deze acties, vouchers, e-tickets en/of cadeaukaarten niet mogelijk om een reguliere reservering te maken en vervolgens de reservering om te zetten naar de actie/entree met voucher, e-ticket en/of cadeaukaart.

 

 

3.

Wijzigingen in de reservering

3.1. BLUE Wellnessresorts is niet verplicht, na de totstandkoming van de overeenkomst, op verzoek van de klant wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen. 
   

4.

Prijzen

4.1. De klant is aan BLUE Wellnessresorts het overeengekomen bedrag, zoals vermeld op de reserveringsbevesting/aankoopbevestiging, verschuldigd.
4.2. De prijzen en bijkomende kosten staan vermeld op de website van BLUE Wellnessresorts, www.bluewellness.nl, en zijn allen inclusief BTW.
4.3. Onvoorziene, door de overheid opgelegde prijsverhogingen, kunnen worden doorberekend aan de klant. Alle prijzen op de website en andere uitingen zoals brochures, posters en folder, zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigingen ondergaan.
4.4. Kortingsacties die gepubliceerd worden nadat een reservering/boeking of aankoop is gedaan, kunnen niet met terugwerkende kracht alsnog toegepast worden.
   

5.

Betaling/annulering

5.1. Indien de klant verhinderd is vragen wij de klant telefonisch contact op te nemen met het betreffende BLUE Wellnessresort.
5.2. Voor het annuleren van uitsluitend een saunabezoek worden geen kosten in rekening gebracht tenzij dit nadrukkelijk bij een specifieke actie of op een voucher, e-ticket en/of cadeaukaart vermeld staat dat annuleren niet mogelijk is. Indien de klant een behandeling of arrangement incl. behandeling heeft gereserveerd hanteert BLUE Wellnessresorts de annuleringsvoorwaarden welke vermeld staan onder kop 5.3.
5.3. Indien een boeking/reservering 24 uur of korter voor de aankomstdatum door de klant geannuleerd wordt, dient 50% van het gereserveerde bedrag conform de reserveringsbevestiging binnen acht (8) dagen door de klant aan BLUE Wellnessresorts te worden voldaan. Indien de klant zonder te annuleren niet arriveert en dus ook geen gebruik maakt van de behandeling en saunatoegang, dient de klant 100% van het gereserveerd bedrag conform de reserveringsbevesting binnen acht (8) dagen aan BLUE Wellnessresorts te worden voldaan.
5.4. Wanneer de klant zijn/haar reservering al (voor een gedeelte) online betaald heeft en/of een voucher, e-ticket of cadeaukaart heeft verzilverd, is het enkel mogelijk om de reservering te verplaatsen. Het compleet annuleren van de reservering is dan niet mogelijk. Het verplaatsen van de reservering kan eenmalig, direct en enkel binnen de geldigheidstermijn van de actie, voucher, e-ticket en/of cadeaukaart.
5.5. De klant heeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van het bedrag, indien de klant op eigen initiatief en door toedoen van de klant, geen gebruik heeft kunnen maken van alle diensten en/of accomodaties.
   

6.

(Huishoudelijke) regelementen

6.1. Klanten dienen zich te houden aan de door BLUE Wellnessresorts vastgestelde regels. Deze zijn te lezen op de website en in het desbetreffende BLUE Wellnessresort. BLUE Wellnessresorts heeft het recht haar klanten onmiddelijk uit het desbetreffende Blue Wellnessresort te (laten) verwijderen, indien de huishoudelijke regels worden overtreden en/of aanwijzigingen van de medewerkers niet worden opgevolgd. De klant heeft in dat geval geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de betaalde reservering, dan wel de reeds genuttigde consumpties en/of behandelingen.
6.2. BLUE Wellnessresorts heeft het recht om, alvorings het inchecken, de klant te vragen naar een geldig legitimatiebewijs. BLUE Wellnessresorts is gerechtigd om klanten, welke zich niet kunnen legitimeren, de toegang tot het betreffende BLUE Wellnessresort te weigeren.
6.3. BLUE Wellnessresorts behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van het betreffende BLUE Wellnessresort. De klant zal toestaan dat tijdens openingstijden onderhoud kan plaatsvinden aan het betreffende BLUE Wellnessresort indien noodzakelijk. De klant kan geen aanspraak maken op een vergoeding. De noodzaak van het onderhoud is ter beoordeling van de directie van BLUE Wellnessresorts.
   

7.

Geldigheid

7.1. De geldigheid van de in omloop zijnde tickets en/of cadeaubonnen zijn nadrukkelijk aangegeven op het desbetreffende ticket en/of cadeaubon. Indien de geldigheid van de desbetreffende ticket en/of cadeaubon is verstreken, kan de geldigheid niet worden verlengd. Per actie, voucher, e-ticket en/of cadeaukaart is er een bepaalde beschikbaarheid per dag per locatie. De beschikbaarheid zal worden getoond in de kalender van de reserveringsmodule. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk en is de online beschikbaarheid van de reserveringsmodule leidend.
7.2. Een gemaakte reservering/boeking is alleen geldig op de door de klant aangegeven dag. De klant kan op andere dagen geen rechten ontlenen aan de reservering.
7.3. Indien de klant in het bezit is van een kortingsbon, e-ticket of een andere cadeaubon, dient de klant deze daadwerkelijk in te leveren bij het inchecken tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Indien de klant deze kortingsbon, e-ticket of andere cadeaubon niet kan overhandigen, is BLUE Wellnessresorts genoodzaakt het volledige tarief in rekening te brengen.
   

8.

Aansprakelijkheid

8.1. BLUE Wellnessresorts aanvaardt geen aansprakelijk voor diefstal (inclusief diefstal uit lockers), verlies en/of schade aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolgen van een verblijf in het betreffende BLUE Wellnessresort.
8.2. BLUE Wellnessresorts aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het feit dat het verblijf van de klant niet voldoet aan de verwachtingen die de klant daarvan had gesteld.
8.3. BLUE  Wellnessresorts aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel ontstaan aan zaken of personen ten gevolg van een verblijf op het terrein van het desbetreffende BLUE Wellnessresort of ontstaan door het gebruik van de op de terrein aanwezige faciliteiten.
8.4. BLUE Wellnessresorts is niet aansprakelijk voor schadeclaims voortvloeiende uit geluidsoverlast veroorzaakt door derden.
8.5. BLUE Wellnessresorts is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen van haar medewerkers.
8.6. BLUE Wellnessresorts is niet aansprakelijk voor het onklaar en/of buiten gebruik raken van faciliteiten en/of voorzieningen.
8.7. De klant is verplicht alle extra kosten te voldoen, welke ontstaan ten gevolge van het niet juist gebruiken c.q. niet juist achterlaten van de faciliteiten.
   

9.

Privacy

9.1. Met inachtneming van de wet Bescherming Persoonsgegevens zal BLUE Wellnessresorts striks vertrouwelijk met de persoonsgegevens van de klant omgaan.
9.2. Persoonsgegevens met betrekking op de gezondheid van de klant verzamelen wij uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het eventueel opstellen van een passend advies dan wel een aangepaste behandeling. Deze gegevens worden dan ook uitsluitend voor dat doel gebruikt en zullen niet aan derden worden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant.
9.3. Het e-mailadres dat de klant verstrekt tijdens het reserveringsproces of aankoopproces, wordt opgenomen in het mailbestand van BLUE Wellnessresorts, tenzij de klant dit specifiek heeft uitgezet. Mocht de klant deze e-mails niet willen ontvangen, kan de klant zich afmelden door te klikken op de desbetreffende link in elke e-mail die de klant ontvangt van BLUE Wellnessresorts. Telefonische of afmeldingen per e-mail worden niet in behandeling genomen.
9.4. Door ondertekening van een eventuele machtiging voor een automatische incasso ten behoeve van bijvoorbeeld een abonnement dan wel het aangaan van een reservering/boeking, gaat de klant akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens van de klant zoals eerder beschreven in deze algemene voorwaarden.
   

10.

Klachten

10.1. Ondanks de zorg en inspanning van BLUE Wellnessresorts, kan het voorkomen dat de klant een klacht heeft. Klachten kunnen direct gemeld worden bij de receptie van het desbetreffende BLUE Wellnessresort. Indien een klacht niet kan worden verholpen of deze niet naar tevredenheid is opgelost, dient de klant de klacht schriftelijk te versturen of deze per e-mail toe te sturen t.a.v. de directie. Deze handelswijze is absoluut noodzakelijk om de klacht op de juiste wijze te kunnen behandelen.
10.2. In alle gevallen waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van BLUE Wellnessresorts. Door gebruik te maken van het desbetreffende BLUE Wellnessresort en al haar faciliteiten, aanvaardt de klant deze Algemene voorwaarden.
10.3. Op alle overeenkomsten tussen de klant en BLUE Wellnessresorts is het Nederlands recht van toepassing.
   

11.

Lidmaatschap / Abonnement

11.1. Het jaar-lidmaatschap/abonnement kan gedurende de minimale abonnementsduur van 12 maanden niet worden beëindigd. Alle lidmaatschappen/abonnementen worden na afloop van de contractperiode per maand opzegbaar, rekening houdend met een opzegtermijn van 1 maand. Na opzegging kan de klant gebruik blijven maken van de faciliteiten tot de einddatum van het lidmaatschap/abonnement.
11.2. Het lidmaatschap/abonnement is persoonlijk en is niet overdraagbaar. Andere klanten kunnen dus geen gebruik maken van het lidmaatschap/abonnement.
11.3. BLUE Wellnessresorts behoudt het recht om een lidmaatschap/abonnement te beëindigen zonder opgaaf van redenen zonder restitutie van het lidmaatschapsgeld.
11.4. Het tijdelijk stopzetten van een lidmaatschap/abonnement is mogelijk in geval van langdurige ziekte of zwangerschap. Hierbij kan BLUE Wellnessresorts vragen om een verklaring van de huisarts. De klant dient BLUE Wellnessresorts te informeren. Wanneer een lidmaatschap/abonnement tijdelijk is stopgezet heeft de klant gedurende de stopzetting geen toegang tot de BLUE Wellnessresorts.
11.5. De periode van stopzetting telt niet mee in de overeengekomen minimale periode voor het lidmaatschap/abonnement. Deze periode blijft onverminderd van kracht en wordt voor de duur van de stopzetting aangepast.
11.6. Bij maandelijkse betaling vind de betaling plaats per maandelijks betaalverzoek welke je per mail ontvangt. De klant dient binnen de gestelde betaaltermijn van het betaalverzoek het lidmaatschap/abonnement over te maken.
11.7. Tijdens vakantieperiodes en feestdagen blijven de kosten voor het lidmaatschap/abonnement onverminderd verschuldigd.
11.8. Indien de klant zijn/haar betalingsverplichting niet nakomt, houden wij ons het recht voor om de toegang tot BLUE Wellnessresorts te ontzeggen tot het moment dat het verschuldigde bedrag voor het lidmaatschap/abonnement voldaan is.
11.9. BLUE Wellnessresorts houdt zich het recht voor prijzen te wijzigen. Eventuele prijsverhogingen worden door BLUE Wellnessresorts minimaal 2 weken voorafgaand bekend gemaakt aan de lidmaatschap/ abonnementhouder. Indien prijsaanpassingen voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW zullen deze direct worden doorgevoerd.
   
  Nieuwegein, juni 2020